Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník ekonomických pojmů

5. 11. 2009

 

A -  B -  C -  Č -  D -  E -  F -  H -  I -  J -  K

L -  M -  N -  O -  P -  R -  S -  T -  U -  V  -  Z -  Ž 

 

A

 • Agregátní nabídka - Všechny statky a služby poskytované ekonomikou.
 • Agregátní poptávka - Celková plánovaná vydání spotřebitelů, podniků a státu k nakoupení agregátní nabídky.
 • Akceptace - Přijetí směnky záležící na jejím podepsaní směnečníkem.
 • Akcie - Druh cenného papíru, díky kterému se může její majitel podílet na řízení společnosti, jejím zisku a zůstatku po likvidaci, podíl na vlastnictví v akciové společnosti, dlouhodobý cenný papír.
 • Akontace - Mimořádná leasingová splátka – první splátka zaplacena nejpozději v den podpisu smlouvy nebo převzetí předmětu leasingu. Je to procentuálně vyjádřená část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 20 % ceny zboží při nákupu na splátky, 40 % ceny nemovitosti, 30 % ceny vozu při leasingu atd.
 • Akreditivy - V těchto dokumentech se banka zaručuje jedné straně (například podávajícímu), že platba bude provedena, budou-li splněny určité podmínky (např. předložení dokumentace potvrzující doručení zboží kupující straně).
 • Analýza rizik - Proces definování hrozeb, jejich dopad na aktiva, stanovení rizik a jejich závažnost.
 • Anuita - Platba, kterou zaplatíme splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou dobu smlouvy stejná, mění se plynule poměr splátka / úrok. Z počátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
 • Aval - Směnečný ručitel.
 • Ážio - Ziskový rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru, deviz apod. a jeho případnou vyšší tržní hodnotou.

Zpět

 

B

 • Bankovní převod - Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku.
 • Bártrový obchod - Vzájemná směna zboží v mezinárodním obchodě (zboží za zboží).
 • BCP - Burza cenných papírů, zvláštní forma trhu, na kterém se obchoduje se vzájemně zastupitelnými předměty, které se na burze fyzicky nenacházejí. Burzovní obchody se uskutečňují pravidelně na určitém místě a v určitou dobu. Pro burzovní obchody jsou stanovena přesná pravidla a může se jich účastnit pouze vymezený okruh osob.
 • Bezhotovostní platební styk - Platební operace bez přítomnosti hotových peněz, převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.
 • Bezúročná půjčka - Půjčka, kdy věřitel neočekává a nezíská za poskytnutý úvěr žádný úrok.
 • Běžný účet - Chronologicky vedený záznam o vzájemných peněžních pohledávkách a závazcích mezi klientem a bankou. Peníze, které jsou ukládány na účet, nemají sloužit k vytváření úspor, ale mají být kdykoliv pohotově k dispozici k placení (proto vklad na viděnou).
 • Broker - Burzovní dohodce.
 • Burza - Místo, kde se obchoduje s určitým zbožím, např. cennými papíry, zlatem, zemědělskými plodinami nebo nerosty.

Zpět

 

C

 • Cash-flow - Peněžní tok, jde o sledování peněžních příjmů a výdajů tak, aby se zjistilo, zda jsou v souladu nebo ne.
 • Celkový příjem - Peněžní i nepeněžní příjem osoby.
 • Cena - Cena zboží a služeb se vytváří na trhu.
 • Cenný papír - Listina, které zaručuje jejímu majiteli určité právo, např. na podíl na zisku, na řízení společnosti, právo na výplatu peněz apod. Mezi nejčastěji používané patří např. akcie, obligace, podílové listy, směnky.
 • Cestovní pojištění - Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh v důsledku nemoci nebo úrazu. Pojišťovny hradí náklady na ošetření, hospitalizaci, výlohy na léky, nezbytné převozy, atd.
 • Cestovní šek - Cenný papír, který zaručuje majiteli při jeho předložení vyplacení určité částky. Nejčastěji se používají při cestování, majitel si jej zakoupí zde v ČR u některé z bank a v zahraničí si jej nechá v bance proplatit.
 • Cílová částka - Klient spoří částku, kterou bude mít po určité době k dispozici. Složení: zůstatek na účtu (vklady účastníka + státní podpora + úroky mínus poplatky) + úvěr (jistina + úrok).
 • Cizí zdroje - Externí zdroje financování.

Zpět

 

Č

 • Časová hodnota (časová cena) - Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení. Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Je obvykle nižší než nová hodnota.
 • Čisté příjmy - Příjem, který skutečně obdržíme.
 • ČNB - Česká národní banka, centrální emisní banka, její existence je dána Ústavou ČR, je nezávislá, včele stojí guvernér a bankovní rada jmenovaná prezidentem státu. Centrální banka určuje, vymezuje a koordinuje celkovou státní měnovou a úvěrovou politiku.

Zpět

 

D

 • Daň z příjmu - Daň uvalená vládami nebo státy na příjmy jednotlivců a společností.
 • Daň z přidané hodnoty - Daň z přidané hodnoty je označována zkratkou DPH. Je jednou z nepřímých daní – tzn., že se neplatí přímo jako samostatná částka na finančním úřadě, ale je součástí ceny výrobku, zboží či služby. Podnikatel daň připočítá k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji zaplatí společně s cenou. Je třeba si uvědomit, že DPH není výnosem účetní jednotky, neboť DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí ji odvést do státního rozpočtu.
 • Debetní karta - Debetní karta je druh bankovní platební karty, která umožňuje majiteli výběr peněz v hotovosti z jeho účtu a placení za zboží a služby v síti obchodních míst vybavených pokladními terminály.
 • Deflace - Všeobecné snížení úrovně cen, období, v němž se zvyšuje kupní síla peněžní jednotky.
 • Denní odškodné - Jedná se o plnění za dobu nezbytně dlouhého léčení následků úrazů – počítáno dle počtu dnů. Je to součást úrazového pojištění.
 • Depozitní certifikát - Cenný papír, který vydává banka. Pokud si jej majitel zakoupí, banka se mu zavazuje v předem stanoveném termínu vyplatit vložené prostředky společně s úroky. Doba, na kterou si certifikát kupujeme, se pohybuje od několika měsíců do několika let. Předčasné vyplacení částky není možné. Je to vkladový certifikát, který je vydaný bankou a zaručuje splacení jistiny při pevné úrokové sazbě za určené časové období.
 • Devalvace - Snížení hodnoty měny související zejména s intervencemi centrálních bank na devizových burzách.
 • Devizy - Úvěrové a platební dokumenty vyjádřené v cizí měně a používané v mezinárodním účtování.
 • Diskont - Sleva nebo srážka z ceny pohledávky, pokud ji prodáme před její splatností.
 • Diskontní sazba - Úroková míra, za kterou si půjčují banky peníze od centrální banky (ČNB).
 • Dividenda - Podíl ze zisku společnosti rozdělovaný akcionářům, výnos z akcie.
 • Dlouhodobé úvěry - Cizí zdroj podniku, jehož splatnost je delší než 4 roky.
 • Dlužník - Příjemce úvěru, který se smluvně zavazuje k vrácení celé částky včetně úroků v dohodnutém termínu.
 • Dlužník - Osoba, která se uvedla do tísnivé finanční situace. Záleží, zda se jedná o dlužníka podnikatele či nepodnikatele. Dlužník podnikatel při úpadku insolvenční návrh podat musí, dlužník nepodnikatel tak může učinit ve vlastním zájmu. Dlužník musí vysvětlit, proč se domnívá, že je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, tuto situaci doložit důkazy a dodat další informace, které jsou k podání toho návrhu podle zákona potřebné (seznam majetku, dluhů, závazků a některé další, zákoně stanovené požadavky). Dlužník, který zároveň žádá o oddlužení, je povinen navrhnout možné řešení úpadku.
 • Dohled nad exekutorem - Exekutor je řešitelem sporu mezi oprávněným a povinným, je třeba kontrolovat jeho kroky vůči oběma stranám. Kontrola probíhá třemi stranami, klientem, tedy oprávněným. Dohled klientem je samozřejmý, exekutora si totiž vybírá sám, kdyby byl s jeho prací nespokojen, může zvolit jiného. Dále samozřejmě probíhá i dohled oficiálních úřadů, tedy Ministerstva vnitra a Exekutorskou komorou ČR.
 • Domácí příjmy - Přijaté prostředky jednotlivce.
 • Domácí výdaje - Prostředky vynakládané na uspokojování potřeb členů domácnosti.
 • Domácnost - Společně bydlící příbuzné osoby.
 • Dumping - Prodej téhož statku za nižší cenu v zahraničí než na domácím trhu.

Zpět

 

E

 • Elasticita poptávky - Pružnost, míra dychtivosti kupujících získat statek nebo službu. Cenová pružnost, která vyjadřuje vztah mezi % změnou ceny a % změnou poptávaného množství.
 • Embosovaná karta - Platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem pro platby pomocí platebních karet či v případech, kdy z nějakého důvodu selže elektronická komunikace prostřednictvím takového terminálu.
 • Emise - Vydání cenných papírů do oběhu, vydání hotovostních peněz (úkol ČNB)
 • Emise cenných papírů - Vydání cenného papíru (jeho vytištění, distribuce kupcům).
 • Emitent - Emitentem je společnost nebo veřejná korporace (např. obec, stát), která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků na rozvoj svého podnikání. Emitovat neboli vydávat lze v závislosti na typu společnosti nebo zájmech společnosti nejrůznější druhy cenných papírů, z nichž nejznámější jsou akcie, dluhopisy a podílové listy.
 • Eskont - Odkoupení pohledávky ještě před dobou její splatnosti, za tento odkup si kupující srazí určitou částku z nominální ceny pohledávky (diskont).
 • Eskont směnek - Prodej směnek bance před lhůtou splatnosti, se srážkou diskontu (tj. úrok za dobu prodeje směnky bance do jejich splatnosti), popř. i se srážkou provize pro banku.
 • Eskont směnky - Odprodej směnky ještě před okamžikem, kdy má být splacena. Prodávajíc tak vlastně získá „úvěr“ od kupujícího (nejčastěji banky) do doby, než je mu zaplacena směnka.
 • Eskontní úvěr - Peněžní prostředky, získané prodejem směnky bance před lhůtou její splatnosti, banka převede na eskontní úvěr.
 • Evidence úpadců - Od ledna 2008 nahrazena tzv. Insolvenčním rejstříkem.
 • Exekuce - Proces, při kterém pověřená osoba (exekutor) zajistí výkon určité práva, nejčastěji se jedná o vymáhání dlužných peněz.
 • Exekuce - Nucený výkon rozhodnutí v případě, že povinná osoba včas a řádně nesplní povinnost, kterou má stanovenou exekučním titulem.
 • Exekuční řízení - exekuční řízení je celý proces, který zahrnuje exekuci samotnou. Jeho součástí je samozřejmě také prvotní návrh na nařízení exekuce, který je podán vždy oprávněným buď exekutorovi nebo exekučnímu soudu. V dnešní praxi je nejběžnější, že si oprávněný nejprve najme exekutora, který za něj návrh na nařízení exekuce sestaví a klient jej pak pouze podepíše.
 • Exekuční titul - Je vykonatelné rozhodnutí, které může být ustaveno různými správními orgány.
 • Exekutor - Fyzická osoba, kterou stát pověřil vykonáváním exekutorského úřadu.
 • Exekutor - Exekutorem se může stát pouze osoba bezúhonná, s úplným právnickým vzděláním, tříletou právnickou praxí a složenou exekutorskou zkouškou. Pro tyto funkci je třeba splnit ještě několik dílčích podmínek, následně je exekutor jmenován do funkce ministrem spravedlnosti ČR. Úkolem exekutora je řídit exekuční řízení. V zájmu oprávněného v souladu s platnými zákony. Při výkonu funkce vystupuje exekutor jako veřejný činitel včetně pravomocí s tím souvisejících.
 • Existenční minimum - Minimální hranice příjmů nutná pro přežití.

Zpět

 

F

 • Finanční plán - Analýza osobní finanční situace ke splnění finančních potřeb a cílů.
 • Finanční rezerva - Částka odložená stranou k pokrytí náhlých výdajů.
 • Finanční trh - Trh, na kterém se obchoduje svolnými finančními prostředky. Člení se na kapitálový a peněžní trh (podle doby splatnosti finančních prostředků).
 • Fixace úroků - Stanovení pevné úrokové míry na určitou dobu.
 • Fond pojištění vkladů - Státní instituce, která zajišťuje správu prostředků a vyplácení peněz v případě, že finanční instituce nejsou schopny dostát svým závazkům (vyplácet vložené vklady).
 • Franchising - Licence k provozování individuálně vlastněného podniku, jenž je částí velké sítě. Ti, kdo kupují licenci jsou franchisanti a společnosti, které licenci prodávají jsou franchisoři.
 • Funkce peněz - Prostředek směny, měřítko hodnot, uchovatel hodnot, zúčtovací jednotka.

Zpět

 

 

H

 

 • Homebanking - Způsob elektronické obsluhy bankovního účtu, prostřednictvím internetu lze provádět platby, zadávat příkazy k úhradě, inkasu apod.
 • Hotovostní peníze - Peníze ve formě papírových peněz a mincí.
 • Hrozící úpadek - Stav, kdy dlužník ještě nesplňuje podmínky úpadku, ale existuje předpoklad, že v blízké budoucnosti nebude schopen plnit podstatnou část svých peněžních dluhů.
 • Hrubé příjmy - Příjem před zdaněním a srážkami pojištění.
 • Hyperinflace - Extrémní případ inflace, která je vyjádřena čtyř a víceciferným číslem (více než 1000%). Pro ekonomiku to znamená rozpad peněžního systému a zhroucení hospodářských vazeb. Peníze jsou znehodnocené, přestávají plnit svoji funkci, protože již nejsou uchovatelem hodnoty. Ceny rostou tak rychle, že peníze přestávají plnit svou funkci a lidé preferují naturální směnu.
 • Hypotéční úvěr - Úvěr, jehož splácení je zajištěno nemovitostí. V případě, že dlužník není schopen splácet úvěr, je prodána nemovitost, kterou ručil a z výnosu je dluh zaplacen.
 • Hypotéka - Druh dlouhodobého úvěru určeného především na řešení financování bydlení.

Zpět

 

 

I

 

 • Index spotřebitelských cen - Index spotřebitelských cen vyjadřuje cenovou hladinu jako průměrnou úroveň cen souboru (spotřebního koše) výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností. Srovnává tedy náklady na nákup určitého neměnného souboru statků. Soubor statků je tvořen několika sty položek, které vystupují jako reprezentanti. Každý reprezentant má v uvedeném koši svou váhu. Váha je určena podílem výdajů na daný statek na celkových výdajích domácnosti. Tyto váhy jsou po určitou dobu fixní (cca 5 let), protože jejich statistické zjišťování je velice náročné. Index spotřebitelských cen je obvykle počítán jako Laspeyresův cenový index, který nezahrnuje substituční efekt při změnách relativních cen, v důsledku čehož je růst cen systematicky nadhodnocen.
 • Inflace - Období rostoucích cen, v němž klesá kupní síla peněžní jednotky.
 • Inflace tažená nabídkou - Inflace tažená nabídkou nastává ve chvíli, kdy dojde ke zvýšení cen nabídky v důsledku zdražení vstupů do výroby - to znamená zvýšení cen materiálů, energií nebo kapitálu. Tato poptávka vyvolá zvýšení mezd a tím se zvýší cena nabídky, což má za následek inflaci.
 • Inflace tažená poptávkou - Inflace tažená poptávkou je situace, kdy lidé dostávají více peněz za stejnou práci – na trhu se zvýší poptávka při stejném objemu nabídky – to vede ke zvýšení cen (poptávka zvyšuje rychleji než schopnost výrobců tuto poptávku uspokojit).
 • Inflace tlačená náklady - Růst cen v důsledku zvyšování výrobních nákladů.
 • Inkaso - Vybírání peněžních prostředků. Používá se často při pravidelných platbách, kdy dá majitel účtu právo druhé osobě vybírat z tohoto účtu peněžní prostředky, většinou majitel stanoví určitý limit. Používá se např. při placení faktur za elektřinu, plyn.
 • Insolvence - Platební neschopnost.
 • Insolvenční návrh - Návrh na zahájení insolvenčního řízení, tedy řešení zadlužení. Tento návrh může podat věřitel nebo dlužník samotný. Dlužník podnikatel v případě úpadku tento návrh podat musí, ale dlužník nepodnikatel ne. Často ho však podává i dlužník nepodnikatel, neboť může včasným řešením předejít mnohým problémům a zároveň přesvědčit své věřitele, že chce situaci co nejschůdněji vyřešit. Pokud totiž podáte návrh na oddlužení, nelze začít s prováděním exekuce ani v započaté exekuci pokračovat, a současně dojede k přechodnému omezení věřitelů.
 • Insolvenční rejstřík - Veřejně dostupný zdroj informací o insolvnčním řízení, jehož prostřednictvím se doručuje většina soudních rozhodnutí, zároveň také umožňuje vyhledání obchodních partnerů apod. pro kontrolu vlastních zájmů. Byl zaveden spolu s novým insolvenčním zákonem platným od ledna 2008 a je novým informačním systémem veřejné správy pod vedením Ministerstva spravedlnosti, nahrazující dosavadní Evidenci úpadců.
 • Insolvenční řízení - Proces, který řeší závazky mezi dlužníkem a jeho věřiteli v případě, že se dlužník ocitl v úpadku a byl na něj podán insolvenční návrh. K zahájení insolvenčního řízení může dojít pouze z podnětu věřitele nebo dlužníka podáním insolvenčního návrhu. O zahájení insolvenčního řízení není třeba rozhodnutí soudu, soud má pouze povinnost oznámit zahájení insolvenčního řízení na základě žádosti prostřednictvím tzv. vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, kterou během několika hodin zveřejní v insolvenčním rejstříku. Tato vyhláška je zároveň doručena věřiteli i dlužníkovi.
 • Insolvenční správce - Dohlíží na průběh oddlužení. Insolvenční správce je kvalifikovaná osoba určená insolvenčním soudem nejpozději při rozhodnutí o úpadku. V případě oddlužení jednorázovým splacením pohledávek zpeněžuje majetkovou podstatu. V případě oddlužení splátkovým kalendářem dohlíží na jeho plnění dlužníkem.
 • Insolvenční zákon - Insolvenční zákon upravuje podmínky řešení úpadku. Nabyl účinnosti 1. ledna 2008, jako zákon č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.
 • Internetové bankovnictví - Klient banky komunikuje s bankou stejně jako při používání Homebankinku, ale k této komunikaci využívá pouze sítě Internet.
 • Investice - Odložená spotřeba.
 • Investiční životní pojištění - Životní pojištění se spořící složkou a bez garantovaného zhodnocení.
 • Investování - Proces, při kterém se vzdáváme současné spotřeby za účelem jejího zvýšení v budoucnosti, s postoupením investičního i inflačního rizika.

Zpět

 

J

 • Jednoduché úrokování - Úrokování, při kterém se úroky vypočítávají pouze z jistiny (úroky se neúročí).
 • Jistina - Zapůjčený obnos (bez úroků).

Zpět

 

K

 • Kapitálové životní pojištění - Životní pojištění se spořící složkou a garantovaným zhodnocením.
 • Kapitálový trh - Trh, na kterém se obchoduje s finančními prostředky, které jsou volné delší dobu (nad 1 rok). Nejčastěji se obchoduje s akciemi a obligacemi.
 • Komoditní peníze - Zboží, které plní funkci všeobecně uznávaného ekvivalentu.
 • Konsolidace úvěrů - Jedná se o spojení celého balíku dluhů do jednoho, ve výsledku tak zaplatíte méně peněz, neboť celá dlužná částka je zatížena jen jedním úrokem. Kosolidovat půjčky však může pouze ten, kdo nemá problémy se splácením.
 • Kontokorent - Typ běžného účtu, u kterého je možné přečerpat zůstatek. V okamžiku, kdy je zůstatek záporný, dochází automaticky k čerpání úvěru, tento úvěr je obvykle limitován částkou dohodnutou s bankou.
 • Kontokorentní úvěry - Slouží k překlenutí krátkodobých platebních problémů, zabezpečují plynulost platebního styku.
 • Konvertibilita měny - Směnitelnost měny, znamená, že je měna plně směnitelná směnami ostatními v určitém kurzu.
 • Krátkodobé úvěry - Slouží k překlenutí rozdílů mezi potřebnými finančními zdroji a výší zdrojů, které má fyzická či právnická osoba k dispozici, splatnost do 1 rok.
 • Kredit - Úvěr, půjčka.
 • Kreditní karta - Úvěrová karta, identifikační karta, která opravňuje zákonného vlastníka k nakupování na úvěr.
 • Kupní síla peněz - Je dána množství zboží a služeb, které lze za dané peníze koupit.
 • Kurz měny - Cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné. Obvykle se udává jako podíl domácí měny ku měně zahraniční.

Zpět

 

L

 • Leasing - Forma financování nákupu movitého i nemovitého majetku, podstatou je nájem pořizované věci.
 • Leasingový koeficient - Číslo, které udává, kolikrát více zaplatí nájemce, než kdyby si věc koupil přímo (za hotové).
 • Lichva - Půjčka, úvěr s nehorázně velikým úrokem.
 • Likvidita - Snadnost, s níž mohou být úspory nebo jiná aktiva proměněny na hotové peníze.
 • Lombard - Zástava movitého majetku.
 • Lombardní úvěr - Poskytuje banka firmě proti záruce ve formě obchodovatelného majetku (lombard).

Zpět

 

M

 • Makléř - Osoba, která na základě licence ministerstva financí může prodávat a nakupovat akcie a ostatní cenné papíry.
 • Masa peněz - Peněžní zásoba, množství peněz v oběhu, regulováno CEB.
 • Měnový kurz - Cena určité měny vyjádřená v jednotkách jiné měny.
 • Mírná inflace - Říká se jí také plíživá. Je to inflace jednociferná – cena zboží a služeb se zvyšuje pouze o jednu "0". Lidé stále věří místní měně a nepřestávají věřit penězům.
 • MMF - Mezinárodní měnový fond, významná nadnárodní instituce, poskytuje úvěry státům.
 • Mzda - Peněžní částka placená zaměstnavatelem v pravidelných intervalech zaměstnanci za vykonanou práci.

Zpět

 

N

 • Nabídka - Vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí prodávající – podnikatelé, obchodní řetězce, hypermarkety, banky prodat při co nejvyšších cenách.
 • Nájemné - Úplata, kterou je nájemce povinen platit pronajímateli podle nájemní smlouvy.
 • Náklady obětované příležitosti - Výběrem jedné možnosti ztrácíme příležitost vybrat možnost jinou.
 • Naturální směna - Prostá směna zboží, zboží za zboží dle zvyklostí.
 • Nominální hodnota - Peněžní hodnota přiřazená určité složce majetku (peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky). Může se lišit od skutečné tržní hodnoty daného majetku, která je ovlivněna poptávkou.
 • Nominální hodnota cenných papírů - Hodnota, která je uvedena na cenném papíře. Jde o násobky tisíce. Může se lišit od ceny, za kterou se cenný papír prodává.
 • Nová hodnota (nová cena) - Pojistné plnění, které odpovídá nahrazení poškozené věci novou. Cena, za kterou můžeme v daném čase a místě pořídit stejnou nebo srovnatelnou věc.
 • Numismatika - Nauka o mincích a mincovnictví.

Zpět

 

O

 • Obecná hodnota (obecná cena) - Hodnota věci, které lze dosáhnout prodejem dané věci v daném místě a v daném čase.
 • Obligace - Úvěrový cenný papír, dluhopis, dlouhodobý cenný papír. Cenný papír, který zaručuje jeho majiteli právo na vyplacení částky, která je uvedena na dluhopisu, a úroků. Jeho vydavatel (emitent) tak získá prostředky z jiných zdrojů než je bankovní úvěr.
 • Obnosové pojištění - Obnosovým pojištěním je soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.
 • Odbytné - V případě, že pojištěnec předčasně zruší pojistnou smlouvu, je mu vyplacena ,na základě jeho žádost, částka, která se nazývá odbytné. Používá se hlavně u životního nebo důchodového pojištění.
 • OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - mezivládní organizace ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky, vznikla v roce 1961 transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která byla původně zřízena roku 1948 k administraci poválečného Marshallova plánu. Koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.
 • Opce - Prodloužení určité smlouvy.
 • Operativní leasing - Jde vlastně o pronájem věci na kratší dobu. Po jeho skončení se pronajímaná věc vrací zpět leasingové společnosti.
 • Oprávněná osoba - Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění – je to fyzická nebo právnická osoba, která může mít právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného nebo i za jiných okolností, stanovených ve smlouvě. V případě, že není oprávněná osoba určena, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem.
 • Oprávněná osoba - Osoba, které bude vyplacena pojistná náhrada (nejčastěji pojištěný, popř. jeho rodinní příslušníci, ale i společníci či přátelé).
 • Oprávněný - Jeden ze dvou hlavních účastníků exekučního řízení. Oprávněným je jednoduše ten, kterému je dluženo, většinou věřitel. Oprávněnému je z exekučního titulu přiřknuto právo na vyrovnání cestou exekuce. Právě ten podává návrh na exekuci jako poslední možný způsob získání svých financí. Mohli bychom ho také označit jako poškozeného.
 • Osobní aktiva - Je takový majetek, který nám přináší osobní příjmy.
 • Osobní bankrot - Oddlužení, tedy zbavení se veškerých dluhů za podmínek stanovených věřiteli. Oddlužení lze provést dvěma způsoby, oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, nebo oddlužením plněním splátkového kalendáře. Výhodami vyhlášení osobního bankrotu je bezesporu vyhnutí se drastickým zásahům ze strany věřitelů, jako je například exekuce. Oddlužení zároveň poskytuje dlužníkovi druhou šanci, neboť po jeho ukončení začíná znovu takříkajíc „s čistým štítem“.
 • Osobní majetek - Jakákoli aktiva, která je možno dodat s právem ho užívat (jmění).
 • Osobní pasiva - Je takový majetek, který nám vytváří výdaje.
 • Osobní příjmy - Celkový výdělek osoby.
 • Osobní spotřeba - Spotřeba spotřebních předmětů obyvatelstvem (jednotlivcem).

Zpět

 

P

 • P. a. - P.a. – to je přeloženo do češtiny ročně. Používá se při vyjádření úrokové sazby, která je vypočítávána v procentech pro období jednoho roku - např. 3,5 % p.a.
 • P. m. - P. m. – tato zkratka se používá při vyjádření úrokové sazby, která se vypočítává vprocentech pro období jednoho měsíce – např. 0,01 % p.m.
 • Pádivá inflace - Tato inflace se na cenách projeví dvojciferným zvýšením cen. Lidé přestávají věřit domácí měně a preferují stabilnější cizí měny nebo jiné hodnoty – zlato, nemovitosti, diamanty….
 • Parita měny - Vzájemné porovnání tržní hodnoty měnových jednotek dvou či více zemí.
 • Peněžní trh - Trh skrátkodobými cennými papíry a půjčkami splatnými do 1 roku.
 • Peníze - Zvláštní druh aktiv, které plní funkce prostředku směny, míry hodnot, zúčtovací jednotky a uchovatele hodnot.
 • Penzijní finance - Finance získané v penzi – měly by být souběhem několika příjmů – státní důchod, starobní penze vyplácená penzijním fondem a dodatečné příjmy z finančního majetku.
 • Phone banking - Služba, která klientům banky nabízí možnost komunikovat s bankou prostřednictvím telefonu.
 • Plátce daně - Plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění vrámci své podnikatelské činnosti.
 • Platebně zúčtovací produkty - Umožňují klientovi provádět platební a zúčtovací styk.
 • Platební karta - Plastiková karta, která z hlediska vzhledu (materiálu, rozměrů atd.) odpovídá mezinárodním normám, a pomocí které může její majitel provádět hotovostní výběry či bezhotovostní platby v obchodech z účtu k němuž je karta vystavena.
 • Platební styk - Pohyb peněz mezi jednotlivými podniky, institucemi a občany k vyrovnání pohledávek a závazků.
 • Podílový fond - Fond, který hospodaří s prostředky, získanými prodejem podílových listů. Fondy zakládají a obhospodařují investiční společnosti (často i banky) v rámci kolektivního investování.
 • Podílový list - Druh cenného papíru, který představuje právo jeho majitele na část majetku podílového fondu, který tento podílový list vydal.
 • Podpojištění - Vzniká na základě rostoucí hodnoty majetku, nutná je pravidelná revize pojistky, respektive výše pojistné částky
 • Pohledávka - Právo věřitele (toho, kdo půjčil peníze) na vrácení dlužné částky.
 • Pojistitel - Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona (Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů "zákon o pojišťovnictví", ve znění pozdějších předpisů) se nazývá pojistitelem.
 • Pojistná částka - Maximální částka, kterou je pojišťovna ochotna vyplatit.
 • Pojistná doba - Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno se jmenuje pojistnou dobou .
 • Pojistná hodnota - Pojistnou hodnotou nazýváme nejvyšší možnou majetkovou škodu, která může následkem pojistné události nastat.
 • Pojistná smlouva - Písemná smlouva mezi pojišťovnou a pojistníkem, její součástí jsou všeobecné pojistné podmínky, na které se smlouva odvolává a které jsou k ní připojeny.
 • Pojistná smlouva (soukromé pojištění) - Pojistná smlouva (nebo také soukromé pojištění) je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
 • Pojistná událost - Pojistnou událostí se rozumí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
 • Pojistné - Pojistné je úplata za soukromé pojištění.
 • Pojistné běžné - Běžným pojistným se rozumí pojistné stanovené za pojistné období.
 • Pojistné jednorázové - Jednorázovým pojistným se rozumí pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.
 • Pojistné nebezpečí - Možná příčina vzniku pojistné události se rozumí pojistným nebezpečím.
 • Pojistné období - V pojistné smlouvě se dohodne časové pojistné období, za které se platí pojistné.
 • Pojistné plnění - Částka, která se vyplácí oprávněné osobě a její výše vychází zpojistné smlouvy a nikdy nemůže být vyšší než pojistná částka
 • Pojistné riziko - Pojistným rizikem rozumíme míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
 • Pojistník - Fyzická nebo právnická osoba, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby.
 • Pojistný zájem - Pojistným zájmem se rozumí oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.
 • Pojištění domácnosti - Je určeno k zabezpečení movitých věcí, které jsou na místě pojištění. Vztahuje se na věcné škody na věcech, které jsou součástí bytu a jsou uvedeny vpojistných podmínkách pojišťovny.
 • Pojištění majetku - Pojištění, které poskytuje finanční náhradu v případě škody a to v důsledku živelní události, krádeže nebo vloupání. Cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Rozlišujeme pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti.
 • Pojištění nemovitostí - Je určeno k zabezpečení nemovitostí určených k bydlení proti živelným pohromám a před dalšími riziky. Vztahuje se na obytné budovy a stavby.
 • Pojištění odpovědnosti za škody - Pojištění, které se vztahuje na neúmyslné poškození jiným osobám při každodenních činnostech.
 • Pojištění osob - Chrání především před důsledky úrazů, vážných nemocí, tedy především před ztrátou příjmu, případně při úmrtí pomáhá nahradit zdroj příjmu pozůstalým.
 • Pojištění skupinové - Skupinovým pojištěním se rozumí soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných , blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.
 • Pojištění soukromé = pojistná smlouva - Pojistná smlouva, nebo také soukromé pojištění, se rozumí smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
 • Pojištění škodové - Soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.
 • Pojištěný - Pojištěným je osoba (bez ohledu na to, zda si pojištění sjednala sama nebo ho za ni sjednala jiná osoba), na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.
 • Pojišťovací agent - Zaměstnanec nebo smluvní partner pojišťovny, s nímž pojistník uzavírá smlouvu
 • Pojišťovací makléř - Smluvní partner pojistníka, který vyhledává vhodnou pojistku u libovolné pojišťovny.
 • Pojišťovnictví - Ekonomický obor, který řeší minimalizaci ekonomických i neekonomických rizik spojených s činností člověka.
 • Pokladniční poukázka - Jsou to cenné papíry vydávané státem, jejich splatnost je do 1 roku. Prodávají se pouze vybraným subjektům (nejčastěji bankám, podílovým fondům, velkým firmám).
 • Poptávka - Vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční zákazníci koupit při různých cenových hladinách – cenách.
 • Potřeby - Pocit nedostatku, který chceme odstranit.
 • Povinný - Jeden ze dvou hlavních účastníků exekučního řízení. Povinný je vždy dlužníkem, který včas neplnil své povinnosti, nejprve vůči věřiteli, který se proto obrátil na soud, a následně ani povinnosti vyměřené soudem. Z exekučního titulu je povinný povinen něco vyplnit, tedy určeným způsobem vyrovnat dluh.
 • Přebytek rozpočtu - Částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, částka, která zbude po zaplacení všech výdajů a závazků
 • Přidaná hodnota - Přidanou hodnotu tvoří režijní náklady výrobce či prodejce a jeho zisk. Každý podnikatel si musí spočítat, sjakým ziskem chce svůj výrobek, zboží nebo svou službu prodávat. Tento zisk zase musí korespondovat s jeho reálnou pozicí na trhu. Přidanou hodnotu tvoří součet režijních nákladů a zisku.
 • Příjmy ostatní - Všechny zdanitelné příjmy, které nelze přiřadit do příjmů ze závislé činnosti, podnikání, kapitálového majetku či pronájmu.
 • Příjmy z podnikání - Peněžní i nepeněžní příjmy, které jsme obdrželi za určité období v hotovosti, na bankovní účet nebo fyzicky z podnikových činností.
 • Příjmy ze závislé činnosti - Veškeré příjmy, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům, kromě těch, které se nezahrnují do základu daně nebo jsou vyňaty ze zdanění.
 • Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti - Příjmy, které nejsou příjmy z podnikání či příjmy ze závislé činnosti.

Zpět

 

 

R

 

 • Renta - Výnos z kapitálu.
 • Revalvace - Navýšení nominálního (úředně stanoveného) měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů - jedná se o administrativní pohyb kurzu měny často vynucený okolnostmi.
 • Riziko - Nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru v podnikání.
 • RM-Systém - Mimoburzovní organizovaný trh cenných papírů, dostupný široké veřejnosti.
 • Roční úroková míra - Udává, jak velkou částku (v %) zaplatíme v případě čerpání úvěru „navíc“ k listině za 1 rok. V případě, že peníze půjčujeme (ukládáme) do banky, určuje, jak velkou částku získáme ročně jako úrok. Označuje se také zkratkou p. a.
 • Rovnovážná cena - Rovnovážná cena se utvoří na trhu ve chvíli, kdy se vytvoří cena, za kterou jsou prodávající své produkty nebo služby prodat a kupující jsou ochotni za tuto cenu koupit.
 • Rozhodčí doložka - Určuje, že pokud by se při plnění smlouvy vyskytl nějaký problém, byl by svěřen k posouzení tzv. rozhodci. Na tento termín si dávejte velký pozor při podepisování jakékoliv smlouvy, pokud se v ní termín objeví, raději ji nechte prověřit osobou s právnickým vzděláním.
 • Rozpočet domácnosti - Podrobný plán příjmů a výdajů domácnosti příslušného období.
 • Rozvaha domácnosti - Výkaz rovnovážného stavu příjmů a výdajů.
 • RPSN - Roční procentní sazba nákladů.Udává skutečnou částku (v %), kterou za rok zaplatíme navíc při čerpání úvěru. Kromě úroků také zahrnuje všechny ostatní poplatky spojené s čerpáním úvěru. Všechny finanční instituce jsou povinny tuto sazbu uvádět.
 • Rubopis - Také označovaný jako indosament. Na rubu cenného papíru je zapsáno jeho převedení na jinou osobu.
 • Ručitel - Osoba, která se zaručí, že splatí půjčku v případě dlužníkovi platební neschopnosti.

Zpět

 

S

 • Schodek rozpočtu (deficit) - Přebytek výdajů nad příjmy.
 • Skonto - Sleva poskytovaná v případě, že odběratel uhradí dříve fakturu. Většinou se udává jako % z dlužné částky.
 • Skoropeníze - Činnosti spojené například s obchodováním s cennými papíry.
 • Složené úrokování - Úrokování, při kterém se úroky počítají nejen zjistiny, ale i z již vypočtených úroků. Při stejné úrokové sazbě přináší vyšší výnosy než jednoduché úrokování.
 • Směnka - Cenný papír, ve kterém se její emitent (vystavovatel) zavazuje, že zaplatí dlužnou částku ve stanoveném čase osobě, která je uvedena na směnce = vlastní směnka. Nebo emitent přikazuje třetí osobě, aby zaplatila za něj = cizí směnka.
 • Sociální zabezpečení - Zahrnuje důchodové zabezpečení, sociální péči a nemocenské pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.
 • Soukromý exekutor - Ulehčuje práci věřitelům, neboť soukromý exekutor řídí celý proces, oprávněnému stačí podepsat jen velmi obecný návrh na nařízení exekuce. Soukromý exekutor jen navíc motivován finanční odměnou, která se odvíjí od rychlosti a kvality jeho práce.
 • Splátka - Pravidelná platba.
 • Splátkový kalendář - Přehled jednotlivých dílčích splátek, jimž je postupně splácen úvěr či jiný dluh.
 • Splatnost - Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.
 • Spoluúčast - Částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé pojistné události. Obvykle je stanovena fixní částkou nebo procentem ve sjednané smlouvě.
 • Spoření - Pravidelné ukládání určité peněžní částky. Lze využít různých možností, např. spořicích účtů, vkladních knížek, stavebního spoření atd.
 • Spotřebitelský úvěr - Úvěr poskytovaný spotřebiteli na koupi určitých statků a služeb dostupná v různých peněžních ústavech.
 • Státní pokladniční poukázka - Krátkodobý cenný papír vydaný ČNB, slouží ke krytí schodku SR, vysoce atraktivní na peněžním trhu.
 • Stavební spoření - Zvláštní druh spoření (účelové), je spojeno se státním příspěvkem, díky kterému jde o poměrně výnosné ukládání prostředků. Stavební spořitelny pak na stanovené účely (koupě nemovitosti, bytu, rekonstrukce apod.) poskytují úvěry.
 • Střednědobé úvěry - Cizí zdroj podniku, jehož doba splatnosti se pohybuje mezi 1-4 roky
 • Superhrubá mzda - Mzda navýšená o určité procento sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance
 • Šek - Cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance (šekovníkovi), aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli šeku peněžitou částku uvedenou na šeku.

Zpět

 

T

 • Tantiéma - Podíl na zisku, který získají členové představenstva.
 • Taxflace - Růst daňové sazby způsobený růstem nominálních důchodů.
 • Termínovaný vklad - Jednorázový vklad na bankovní účet, který je vyplacen společně s úroky až ve sjednaném termínu. Tento účet nelze používat k běžnému platebnímu styku. Výběr před stanoveným termínem bývá zpoplatněn.
 • Trasant - Výstavce cizí směnky.
 • Trata - Směnka obsahující platební příkaz, cizí směnka.
 • Trh - Trhem můžeme chápat místo - kde se setkává kupující a prodávající - např. obchodní dům burza… nebo jako spojení nabídky a poptávky po určitém zboží nebo službě – trh zboží, trh práce, peněžní trh.
 • Tržní hodnota cenných papírů - Cena, za kterou se prodávají cenné papíry na burze.
 • Tvorba ceny - Tvorbě ceny se také říká kalkulace ceny. Při tvorbě ceny musíme zohlednit všechny naše režijní náklady – sem patří např. sociální a zdravotní pojištění podnikatele, mzdy zaměstnanců, pronájem výrobních prostor, elektrická energie…. Každý podnikatel či podnik si musí spočítat, na kolik ho tyto režijní náklady vyjdou.

Zpět

 

U

 • Úpadek - Úpadek je odborný termín s jasnou definicí, která může být naplněna dvěma způsoby. Jednak pokud má dlužník více věřitelů a peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. Druhým případem je tzv. předlužení, tedy stav, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Úpadek je zároveň podstatným ukazatelem, návrh na insolvenční řízení musí obsahovat předpoklad úpadku dlužníka, podáním návrhu je řízení zahájeno, ale pokračovat smí pouze tehdy, je-li podezření na úpadek dlužníka potvrzeno.
 • Úrok - Jde o odměnu, kterou získá věřitel (ten, kdo půjčuje prostředky) za to, že poskytne peníze dlužníkovi. Nejčastěji se udává jako % sazba za rok.
 • Úroková míra - Množství úroku stanovené jako procento zjistiny investice.
 • Úroková sazba - Úroková sazba vyjadřuje cenu půjčených či uložených peněz vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny – sazby- souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a přímo souvisí svýší peněžní částky.
 • Úvěr - Peněžní prostředky, které dočasně poskytne věřitel dlužníkovi. Obvykle za to inkasuje věřitel určitou částku (úrok).
 • Úvěrové produkty - Klient získává peníze od banky.
 • Územní působnost exekutora - Exekutor je ministrem spravedlnosti jmenován pro obvod jednoho okresního soudy, jejich působnost je však v rámci ČR neomezená.

Zpět

 

V

 • Valuty - Hotovostní peníze zahraničních zemí.
 • Věřitel - Člověk, podnik nebo instituce, která půjčuje peníze.
 • Věřitel - Stejně jako dlužník může i věřitel, tedy poškozený, podat návrh na oddlužení. V takovém případě musí uvést, proč předpokládá, že je daný dlužník v úpadku, svůj předpoklad doloží důkazy a připojí přihlášku své pohledávky.
 • Vinkulace pojištění - Pojistné plnění je vázáno na dohodnuté podmínky, většinou ve prospěch věřitele pojištěného.
 • Vkladní knížka - Dnes již méně často používaný prostředek spoření. Peníze lze na vkladní knížku ukládat nebo je vybírat, neumožňuje běžný platební styk.
 • Vkladové produkty - Klient ukládá peníze do banky.
 • Vklady na viděnou - Vklady na požádání, vista vklady, běžné účty, vklady klientů u bank, mají různé formy běžných, resp. kontokorentních účtů, které slouží především k provádění bezhotovostního platebního styku.
 • Vybavení domácnosti - Souhrn veškerých předmětů, kterými je vybaven byt či dům.
 • Výluky - Případy, které jsou vyjmuty zpojištění a pojištění se na ně tudíž nevztahuje.

Zpět

  

Z

 

 • Zajišťovna - Jde vlastně o pojišťovnu ostatní pojišťoven.
 • Závazek - Povinnost něco splnit, nejčastěji uhradit určitou částku.
 • Zdravotní pojištění - Obecně označuje formu pojištění, které kryje léčebné výlohy.
 • Zhodce - Tato funkce je stanovena ve smlouvě tzv. rozhodčí doložkou. Určuje, že pokud by se při náplni smlouvy vyskytl nějaký problém, bude svěřen právě rozhodci, kterého si určuje sám věřitel. Takový rozhodce dokonce nemusí mít právnické vzdělání. Na termíny rozhodce a rozhodčí doložka si proto při podepisování smluv dávejte velký pozor, spravedlivosti byste se potom mohli dovolávat marně.

Zpět

 

Ž

 • Životní minimum - Částka považovaná za minimální hranici k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
 • Životní pojištění - Druh finančního produktu, obdoba dlouhodobého spoření s výnosem, pojištění proti nenadálým událostem, které nepříjemně ovlivní život a finanční situaci rodiny (kryje rizika spojená s případným zraněním nebo úmrtím). Kromě zhodnocení vlastních úspor životní pojištění nabízí také úsporu na daních.
 • Životní úroveň - Míra uspokojování potřeb.

Zpět